27.05.21 г.

Ресорните комисии към Столичния общински съвет разгледаха и приеха Общинска програма за закрила на детето за 2021 година. Тя е изработена от специално сформирана със заповед на кмета на Столична община Комисия за детето, в която участват представители на общинската администрация, областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, регионалното управление на образованието, регионалната здравна инспекция, Регионалната дирекция за социално подпомагане , дирекции “Социално подпомагане”, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и неправителствени организации, осъществяващи дейности по закрила на детето.

В програмата са заложени седем приоритетни области, към всяка от които са посочени конкретни цели, дейности, изпълнител/партньори, финансиране и срокове за изпълнение. Това са:

  • Подобряване стандарта на живот на всяко дете, прилагане на индивидуален подход в подкрепяща среда, съобразно потребностите му, личностни качества, знания, умения и интереси;
  • Осигуряване достъпа на всяко дете до качествена предучилищна подготовка и образование. Интегриране и осигуряване на допълнителна подкрепа според установените потребности на децата и учениците от различни етнически групи, със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, и в неравностойно положение;
  • Провеждане на здравна политика към децата, гарантиране на детското здраве и насърчаване на здравословен начин на живот и здравна култура;
  • Повишаване осведомеността на обществото относно правата на децата, насилието над деца и стимулиране на активното участие в противодействието му;
  • Осигуряване правото на детето на живот в сигурна и безопасна среда. Превенция на рисковото поведение сред децата;
  • Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време, отдих и развитие на способностите на детето;
  • Реализиране на дейности за кариерно ориентиране и консултиране на децата и учениците;