Стартира Национална програма „Сигурност“

Министерството на труда и социалната политика, в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи стартира нова програма – Национална програма „Сигурност“. Целта е да се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по опазване на обществения ред. Реализацията на Програмата от една страна ще осигури работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга – ще допринесе за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в най-малките и отдалечени населени места в страната. През 2014 г. по Програмата ще се разкрият 5 000 работни места, на които ще бъдат наети безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, за срок до 8 месеца.

Лицата ще изпълняват важни функции по опазване на обществения ред. Те ще сигнализират органите на МВР при риск от извършване на престъпления, настъпване на бедствия, аварии и др. В рамките на своите правомощия ще съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противозаконни посегателства, като при констатиране на такива случаи ще уведомяват органите на МВР. Наетите лица също така ще оказват помощ на по-възрастните и на хората с увреждания.

За сигурността на жителите в общините ще се грижат 5000 лица в цялата страна, които са физически здрави и не страдат от психични заболявания, не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са привлечени като обвиняеми, не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

Националната програма „Сигурност“ е утвърдена със Заповед № РД 01-224 от 02.04.2014 г. на министъра на труда и социалната политика. Със съвместна Процедура, утвърдена от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта са регламентирани редът, условията, организацията на работа и взаимодействието между областните администрации и териториалните поделения на МВР и АЗ. Разработен е и образец на длъжностна характеристика за длъжността „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред“, в която са определени основните задължения, отговорности, необходимите знания и компетентности за заемане на длъжността.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории