Пролетна макроикономическа прогноза на Министерство на финансите

06.04. 22 г.

Министерството на финансите (МФ) прогнозира годишната инфлация да достигне 10% и ръста на цените да продължи до септември, пише „24 часа“. Според експертите това ще забави икономическия растеж на страната. Това стана ясно от публикуваната от МФ пролетна макроикономическа прогноза. Голямо влияние е оказала войната в Украйна. Конфликтът е променил икономическите перспективи пред България.

Очаква се по-нисък растеж на икономиката за тази и следващата годината.Принос за повишената инфлация имат също и храните, чието поскъпване ще достигне до 16.4% през декември. Повишението в цените на горивата се очаква да достигне 25.1% в края на годината.
В публикуваната пролетна макроикономическа прогноза МФ посочва, че войната в Украйна е променила икономическите перспективи за България. Очаква се по-нисък растеж на икономиката за тази и следващата годината.

По отношение на потреблението на домакинствата се очаква растеж в размер на 2,4%. Това представлява съществено забавяне спрямо отчетеното нарастване от 8% през 2021 г., както и спрямо оценката от предходната прогноза за увеличение от 3,8%. Психологическият ефект от военния конфликт генерира значителна несигурност в нагласите на потребителите, а ускорението на инфлацията ограничава реалния разполагаем доход на домакинствата и покупателната им способност, отчитат от МФ.

Повишената несигурност, по-високите производствени разходи, нарушените доставки и по-слабото външно търсене се очаква да се отразят и в отлагане на инвестиционни планове, се посочва още в анализа. Според финансовото министерство това би възпрепятствало възстановяването на частните инвестиции до нивата от 2019 г. след регистрираните спадове през 2020 и 2021 г. Очаква се публичните капиталови разходи да подкрепят нарастването на инвестициите в основен капитал, което се прогнозира да достигне 7,6%.

Силният косвен ефект от конфликта в Украйна по линия на по-умереното търсене от основни търговски партньори на България, съчетан с директния ефект – значително ограничаване на износа към Русия и Украйна, ще се отрази в забавяне на темпа на износа на стоки от България през 2022 г. (3,1%).

По отношение на международните пътувания се очаква почти пълно ограничаване на руските и украински туристи в България през годината, а по-високата несигурност и географската близост на страната ни с конфликта ще се отрази в значително забавяне на растежа на посещенията от други страни.

Прогнозата за динамиката на заетостта през 2022 г. е повлияна основно от очакваното развитие на икономиката, както и от потока от украинци, потърсили временна или международна закрила на територията на България.
Според прогнозата на територията на страната ще останат около 135 хиляди украинци, от които започналите работа ще са около 55 хиляди души и те средногодишно ще са заети за период от шест месеца.

Този поток от нови заети обуславя ръст на заетите през 2022 г. от 1,7%. За 2022 г. се очаква безработица от 5%.
Реалното нарастване на доходите от труд се прогнозира да се възстанови отчасти през 2023 г., като едва през 2024-2025 г. може да се очаква то да е съпоставимо с темповете в периода преди 2021 г.

Източник: Министерство на финансите