УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ с конкретни бенефициенти общини.

Промяната е свързана с удължаване на крайния срок за подаване на проектните предложения.

Изменените Условия за кандидатстване може да намерите ТУК.

Източник: ЕСФ, ОПРЧР, 27.11.2019 г.