20. 01. 22 г.

Премахване на минималния праг при финансиране на проекти във връзка с изграждането на достъпна жилищна среда предвижда Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, която е публикувана за обществено обсъждане.

Националната програма има за цел изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Разширява се обхватът на допустимите за финансиране дейности, свързани с осигуряването на лична мобилност.

Така например средства ще се дават и за изменение в конструкцията на моторно превозно средство, в т.ч. за монтиране на помощно съоръжение/приспособление за качване и сваляне на инвалидна количка в МПС, за закупуването на автомобил с извършено изменение в конструкцията, и/или за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, при липса на такава.

Актуализираният проект на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност е разработен в отговор на възникналата необходимост от привеждането ѝ в съответствие с последната нормативна промяна на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (в сила от 06.04.2021 г.) и с влязло в сила решение на Върховния административен съд, съгласно което частично се отменят конкретни текстове от Програмата. Документът адресира преодоляването на идентифицирани оперативни затруднения и несъответствия при нейното фактическо прилагане за постигане на оптимално подобрение за по-ясното и целенасочено изпълнение за заложените дейности с оглед постигане на основната програмна цел

Източник: Портал за обществени консултации