След проведена процедура по обществено обсъждане на 12.03.2020 г. със заповед № РД01 – 183/12.03.2020 г. министърът на труда и социалната политика утвърди Национална програма за заетост на хората с увреждания /НПЗХУ/. Същата беше обнародвана в Държавен вестник бр. 29 от 27 март 2020 г.

В Методиката по програмата са направени някои промени с цел от програмата да се възползват по-голям брой потенциални бенефициенти.

Чл. 5, ал. 2 се изменя както следва:

(2) Средствата по предходната алинея се използват за:

1. приспособяване на уреди, приспособления и съоръжения, с помощта на които се компенсират дефицитните състояния, свързани с увреждането на лицето, чието работно място се приспособява във връзка с изпълняване на вменените му служебни задължения;

2. за придобиване на съоръжения/ уреди за създаване на благоприятна здравословна среда за работещите лица с трайни увреждания.

Чл.6, ал.3 се изменя както следва:

(3) Средствата по ал. 1 могат да се използват за придобиване на:

1. активи, имащи дългосрочен характер на използване, без които наетото лице с трайно увреждане не би могло да изпълнява непосредствените си служебни задължения;

2. съоръжения/ уреди за създаване на благоприятна здравословна среда за работещите лица с трайни увреждания.

Чл. 7, ал. 1 и ал. 2 се изменят както следва:

(1) Лимитът на средствата по компонент 4 е до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

(2) Сумата по ал. 1 се отпуска за покриване на разходи за провеждане на обучителни курсове за наето лице с увреждане, които са пряко свързани със заеманата длъжност.

Процедурата по изпълнението на Национална програма за заетост на хората с увреждания стартира на 27.03.2020 г. със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията на хората с увреждания.

Източник: АХУ, 27.03.2020 г.