Промяна в Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура „Подкрепа за устойчив бизнес“Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., УО на ОП РЧР изменя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.054 “Подкрепа за устойчив бизнес” с конкретни бенефициенти предприятия, подкрепени по операции по ОПРЧР 2014 – 2020 или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), които изрично са посочени като конкретен бенефициент на помощта в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, както следва:

  • удължен е срокът за кандидатстване по процедурата с 6 месеца – до 31.03.2021 г.;
  • направени са уточнения в Условията за кандидатстване, които поясняват допустимостта на кандидатите;
  • коригиран е максималният срок за изпълнение на проектите – до 30.06.2022 г.;
  • допълнени са текстове в Условията за кандидатстване, кореспондиращи с извършените промени, както и изменения във връзка с промяна в националното законодателство.

Извършените изменения са отразени в „Таблица за оценка на проектно предложение чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“, направени са и уточнения в Приложение ІІІ „Декларация за минимални и държавни помощи“ и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване.

Промяната в документите е отразена в ИСУН 2020 и е публикувана ТУК към документите по процедурата. Изменените Условия за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани в режим „проследяване на промените“ може да намерите ТУК.

Източник: ЕСФ, ОПРЧР, 14.04.2020 г.