Удължава се крайният срок за кандидатстване по процедура „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектни предложения ще се приемат до 17:30 часа на 31 август 2020 г. Допустими за кандидатстване са следните общини, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа – Велико Търново, Столична, Шумен, Пазарджик, Кюстендил, Кърджали, Перник, Асеновград, Дупница, Троян и Исперих.

Допустимите дейности са свързани с предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността за лица с увреждания и техните семейства, чрез подкрепа за дейността на центрове за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания, както и реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството – лица с увреждания. Капацитетът на един център е 30 места. Минималният период за предоставяне на услугата е 12 месеца.

Повече информация ще намерите ТУК.

Източник: ЕСФ, ОПРЧР, 23.04.2020 г.