Промяна в Условията за кандидатстване по процедурата „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”Удължава се крайният срок за кандидатстване по процедура „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектни предложения ще се приемат до 17:30 часа на 31 август 2020 г. Допустими за кандидатстване са общините на 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г., които имат сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за изпълнение на дейности по основен ремонт /реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – центрове за временно настаняване, центрове за работа с деца на улицата, приюти и кризисни центрове.

Допустими са дейности по подбор и наемане на персонал, обучение и супервизия на персонала, разкриване и функциониране на услугите. Предоставена е възможност на конкретните бенефициенти да кандидатстват с повече от едно проектно предложение в рамките на настоящата процедура, но за различен тип услуга. Срокът за изпълнение на проектните дейности по процедурата не следва да е по-дълъг от 18 проектни месеца, а крайният срок за изпълнение на проектите се намалява с 6 месеца – до 30.06.2023 г.

Пълният комплект документи, заедно с изменените Условия за кандидатстване е публикуван на интернет адресите: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/.

Източник: ЕСФ, ОПРЧР, 14.04.2020 г.