Противоепидемични мерки в община Ловеч /социални услуги/В община Ловеч е създадено координиращо звено, което да предоставя качествена подкрепа за уязвимите от вируса групи, чрез механизъм за взаимодействие между служителите на Общинска администрация – Ловеч, Домашния социален патронаж и сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“. Чрез консултативните социални услуги Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция осъществяват дейности за подкрепа и превенция на заболяването сред най-уязвимите групи от населението в направленията, поддържане на „горещ телефон“ за подаване на заявки за пазаруване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост за посочените групи; закупуване и доставка на хранителни продукти и лекарства до домовете на самотноживеещи възрастни и лица с хронични заболявания, включително от уязвими групи или със затруднения в придвижването.

Разкрива се и „гореща линия“ за психологическа подкрепа на населението в обстановката на обявеното извънредно положение и при увеличаващия се риск от разпространение на вируса Covid-19.

Координиращото звено от медицински специалисти дава консултации на тел. 068 688 306 и тел. 0884 332 392 с работно време от 08.00 до 18.00 часа всеки ден от седмицата.