Противоепидемични мерки в община Плевен /социални услуги/В условията на обявеното извънредно положение, свързано с мерки за ограничаване разпространението на коронавируса, Община Плевен разширява социалната си дейност. Създадена е организация общински екипи от социални работници да помагат на самотноживеещи възрастни хора за доставката на лекарства и храна. Всички посещения и настанявания в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип, включително за възрастни хора са спрени временно, както и социалните услуги за подкрепа в общността.