Противоепидемични мерки в общините Пазарджик и Благоевград /социални услуги/Въведените противоепидемични мерки в общините Пазарджик и Благоевград са подобни на тези в цялата страна. По отношение на социалните услуги община Пазарджик със заповед на кмета е преустановена работата на ДЦВУ, ДЦДУ, ЦСВР, ЦСРИ до изтичане на карантинния период. Забранени са посещенията в домовете за стари хора и всички социални услуги на територията на общината, които трябва да се със засилени мерки за превенция. Потребители на различни социални услуги получават необходимата подкрепа и консултации по телефон.

В община Благоевград също е разширен обхватът на домашния социален патронаж с възможност за доставяне на храна и медикаменти на самотноживеещи възрастни хора. Храната от детските ясли ще се пренасочва към патронажа. Сред въведените противоепидемични мерки е и сформирането на Оперативен щаб с разкрита телефонна линия 073/88 44 61. В социалните дейности на новата услуга ще се включат служители на Община Благоевград и на БЧК, които са специално обучени.

Заради извънредното положение е преустановена дейността на шестте дневни центъра за предоставяне на социални услуги, в т. ч. и за деца и пълнолетни с увреждания.