Целта на процедурата (на ОП „Иновации и конкурентоспособност“) е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последствията от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по Закона за малките и средни предприятия и да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през последните 2 г. да са осъществявали стопанска дейност. Условие е към 31 декември 2019 г. кандидатстващото за подкрепа предприятие да не е имало финансови затруднения, като се предлага да се вземе под внимание дали има регистриран спад от поне 20% в оборота му за предходния месец от подаване на заявлението.

В процедурата ще могат да участват само предприятия, които не могат да кандидатстват за финансиране по други европейски програми. Помощта може да се използва за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат на пандемията.

Подаването на документи по процедурата, както и оценката, ще се извършва изцяло онлайн чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Крайният срок за подаване на документите е 16:30 часа на 30.05.2020 г.

Повече информация може да намерите ТУК.

Източник: МТСП, 22.04.2020 г.