На 5 март се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил – гарант за устойчив модел за деинституционализация” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020.

С проекта се цели осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура в Община Кюстендил за предоставянето на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, с което да се замени институционалният модел на грижа за деца и младежи.

В изпълнение на проекта е изградено Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 места, създадено е Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 6 места и е извършен ремонт на помещения за разширяване на дейността на съществуващ Дневен център за деца с увреждания чрез включване на дейности за ЦСРИ.

Обща стойност на проекта е 515 000.00 лв., от които 437 750.02 лв. финансирани от ЕФРР и 77 249.98 лв. национално финансиране.

Източник: Община Кюстендил, 05.03.2020 г.