В рамките на работата си като партньор от българска страна по проект Агора, НАСО публикува наръчник за специалисти в областта на ранната детска интервенция. Проектът представлява иновативна пилотна инициатива в 5 страни от Централна и Източна Европа (Унгария, Словакия, Полша, Румъния и България), насочена към преодоляване на предизвикателствата при изпълнението на стратегии за приложение на ефективни услуги за ранна детска интервенция (РДИ) при деца с увреждания.

Целите на проекта са да:

  • създаде подходящи условия за обединяване на всички заинтересовани страни с цел предоставяне на висококачествени услуги за РДИ;
  • изготви практически насоки за промяна в социалната система чрез подобряване на законодателните рамки на европейско, национално и/или регионално ниво;
  • представи примери, които биха могли да се приложат от други страни в Европа, както и сред други групи деца със специални потребности или в риск (напр. деца от ромски произход или деца на мигранти).

Един от резултатите на проекта е ръководство за специалисти.

Източник: НАСО