Предлаганата нормативна промяна на Закона за хората с увреждания ще доведе до:

  • Прецизиране на действащите разпоредби с оглед намаляване на административната тежест и оптимизиране на процедурите за предоставяне на необходимата финансова подкрепа за хората с увреждания, без да се извършва допълнително индивидуално оценяване на потребностите.
  • Създаване на адекватна правна уредба, уреждаща механизъм за преминаване  предоставянето, съобразно стандарти за качество, и финансирането на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания към системата на здравеопазването в отговор на дългогодишните им искания за промени в тази област.
  • Осигуряване на по-дълъг времеви хоризонт, който да създаде възможност за прецизно институционализиране на новата административна структура в областта на правата на хората с увреждания.
  • Прецизиране на съществуващи разпоредби, с цел правилно разбиране при правоприлагането, което е изключително важно от гледна точка на законността.

Основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна е повишаване на ефективността при реализацията на политиката в областта за правата на хората с увреждания.

Очакват се положителни въздействия за заинтересованите страни, посредством създаване на оптимален административен механизъм за преодоляване на идентифицираните затруднения и обезпечаване на правата на хората с увреждания, както и прецизно изпълнение на регламентираните дейности и процеси.

Дата на приключване на общественото обсъждане е 28.10.2020г.

Цялата информация: ТУК