С проекта на Наредба се уреждат редът за включване в механизма лична помощ, както и начинът за прилагане на процедурите по сключване, изменение и прекратяване на договорните отношения, отчитане, изплащане и контрол върху изразходването на средствата в изпълнение на заложените дейности, свързани с предоставянето и ползването на механизма лична помощ.

Представеният нормативен акт е част от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда областите и средствата за оказване на подкрепа. Прави се следващата стъпка към дефинирането на процедурите за прилагане на механизма лична помощ, което способства за изпълнение на държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, осъществявана от Министерството на труда и социалната политика.

Източник: Портал за обществени консултации, МС

Повече информация и материали, както и текста на проекта на Наредбата може да намерите тук.

Молим всички заинтересовани да се запознаят с проекта и да изпратят своите становища и предложения.

Вашите предложения и мнение можете да изпратите и до НАСО ([email protected]), за да бъдат обобщени и представени.