НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ – КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9ОP001-2.0.040 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2”:

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички общини в Р България, че публикува утвърдена от министъра на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания“.

Методиката включва и програма за обучение на медицинските специалисти и специалистите в областта на социалните услуги, предоставящи патронажната грижа.Утвърдената методика можете да намерите тук.

Източник: ЕСФ, ОПРЧР, 14.03.2019 г.