Промяната в действащата Наредба за медицинската експертиза е обусловена от резултатите от оценката на въздействие, изготвена във връзка с § 14. от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (обн. – ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.), съгласно който в срок до 6 месеца от влизането в сила на Постановлението министърът на здравеопазването извършва оценка на неговото въздействие и предприема съответни действия. Резултатите от направения анализ доказват необходимостта от допълнително прецизиране на текстовете на Наредбата при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата с повече от едно заболяване, всяко едно, водещо до увреждане.

Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза може да прочетете тук.

Общественото обсъждане ще продължи до 14.04.2019 г.

Източник: Портал за обществени консултации, МС, 15.03.2019 г.