Министерството на труда и социалната политика (МТСП)е предприело конкретни действия за реформиране на политиките за интеграция на хората с увреждания. С оглед на необходимостта от широк обществен дебат и намирането на консенсус по ключовите въпроси в момента междуведомствена работна група с участието на всички заинтересовани институции и широк кръг от неправителствени организации, разработва проект на нов Закон за хората с увреждания, в съответствие с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на Международна конференция на тема „Инвестиции в независим живот“. Събитието се организира от Европейския форум по уврежданията, Европейската мрежа за независим живот и Центъра за независим живот в София.

В новия закон ще бъде разписан  нов тип социална оценка, която да е съобразена с индивидуалните потребности на хората с увреждания. Целта е постигане на индивидуален подход при оценяването, адекватна преценка на най-подходящия вид подкрепа, съобразен с индивидуалните нужди и възможности за интеграция на лицето с увреждане, което да му осигури възможност да води независим живот в общността, уточни министър Петков. Той допълни, че целта е по-ефикасното насочване на бюджетните разходи към хората,  имащи реална необходимост от тях за компенсиране на наличните им дефицити и за преодоляване на ежедневно срещаните затруднения в жизнената и архитектурната среда. Предвижда се в закона да се регламентира и на нов подход при определяне на необходимия размер на финансова подкрепа към лицата с увреждания – т. нар. лична помощ.

Гарантирането на правата на хората с увреждания е приоритет на правителството и Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика. Съществен елемент от цялостната политика за подкрепа на децата и пълнолетните лица с увреждания и техните семейства е осигуряването на достъпни, качествени и устойчиви социални услуги. Фокусът е насочен върху развитие на услугите в домашна среда и в общността, прeмахване на институционалния модел на грижа, прилагането на интегриран подход и междусекторно взаимодействие, подчерта министърът. Той уточни, че реализирането на тези мерките е обезпечено със средства от държавния бюджет, както и с финансовата подкрепа на европейските структурни и инвестиционни фондове, основно чрез оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“.

Към момента в страната има общо 710 финансирани от държавния бюджет социални услуги за подкрепа в общността на деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания – дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища и др. В тях се осигуряват възможности за подкрепа на повече от 13 650 деца и лица с увреждания.

Източник: МТСП, 08.06.2018