Процедурата „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е отворена за кандидатстване. Основната цел на операцията е интегрирането на пазара на труда на младежите в риск, включително и с увреждания, които са настанени в услуги от резидентен тип или ползват социални услуги в общността. Общият бюджет на процедурата е 3 млн. лв.

Операцията се реализира в два компонента. По Компонент 1 с бюджет 1,5 млн. лв. ще бъдат активирани икономически неактивни младежи. Има възможност за организиране на мотивационни обучения, както и обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Работодателите ще бъдат стимулирани да наемат безработни младежи, а на новонаетите ще бъдат осигурявани трудови наставници.

Реализирането на Компонент 2 от операцията, който също е с бюджет 1,5 млн. лв., ще даде възможност за подкрепа на социални предприятия за осигуряване на заетост и изграждане на трудови навици и социални умения на наетите младежи. Младежите от услугите ще могат да бъдат наемани за период до 12 месеца. Работодателите ще имат възможност да адаптират и оборудват новоразкритото работно място. По процедурата ще бъде осигурена пазарна реализация на изработените стоки и предоставяните услуги.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 21 февруари 2020 г.

Повече информация ще намерите ТУК.

Източник: ЕСФ, 20.12.2019 г.