04. 06. 21 г.

Радмила Рангелова е зам.-кмет „Социални услуги, програми и проекти“ в Община Кюстендил . Има дългогодишен професионален опит в областта на социалното подпомагане, социалната интеграция на хората с увреждания и осигуряването на заетост за безработни лица. Разговаряме за основните проблеми в социалната сфера в страната, както и новите социални услуги в Община Кюстендил:

Г-жо Рангелова, благодарим Ви за възможността да разговаряме с Вас в качеството Ви на зам.-кмет с ресор „Социални услуги, програми и проекти“ в Община Кюстендил. Кое е характерно за работата ви по развитие на социалните услуги в Общината през последните години?

Община Кюстендил има отлично изградена структурирана мрежа от социални услуги за хора в неравностойно социално положение. Обхванати са всички рискови групи и нуждаещи се лица от подкрепа в града и на територията на цялата община, общо 71 населени места, в по-голямата си част планински и труднодостъпни. За последните 5 години в Община Кюстендил се реализираха много проекти както с европейско, така и с национално финансиране, чиито фокус е съсредоточен изцяло в сферата на социалните услуги. Полагаме сериозни усилия в сектора, за да можем успешно да завършим процесът на деинституционализация.

За мен развитието на социалните услуги не може и не бива да се ограничава само до изграждането на адекватни материално-технически бази за хората в неравностойно положение. Изключително важно е потребителите да получават качествени грижи и услуги от специалисти. Друг съществен елемент от развитието на сектора е промяната на възприятията на нашите съграждани по отношение на хората в неравностойно положение. Обхванати са най-рисковите групи и нуждаещи се лица от подкрепа.

През изминалия програмен период 2014 – 2020 насочихме усилията си в разкриване на нови, иновативни и между секторни услуги, които предлагат комбинирана социално, здравна и образователна подкрепа. През 2021 г. Община Кюстендил е доставчик на 29 социални услуги, от които 17 бр. услуги – делегирани от държавата дейности – здравни медиатори, 2 бр. Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Център за социална интеграция и рехабилитация за деца с увреждания, Център за социална интеграция и рехабилитация за пълнолетни с увреждания, 2 бр. Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца/младежи с увреждания, 3 бр. ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Преходно жилище-с. Преколница, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Преколница, Механизъм лична помощ, Социална услуга „Асистентска Подкрепа“ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

Предоставяме 4 услуги, които се финансират от местния бюджет. Това са Център за временно настаняване, Домашен социален патронаж, Общинска социална трапезария и услугата „Приготвяне и доставяне на храна до социални услуги на територията на община Кюстендил“. Други 8 услуги са финансирани по оперативни програми – Център за услуги за ранно детско развитие, Приемна грижа, Център за Патронажна грижа +, Център за работа с деца на улицата, Преходно жилище 16-18 г., Наблюдавано жилище 18-21 г., Целева програма „Обществени трапезарии“ и “Топъл обяд в условията на пандемията от COVID 19“.

Как стартира работата ви по новата социалната услуга „Асистентска подкрепа“? Има ли и други новости в развитието на социални услуги в Община Кюстендил?

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Кюстендил се финансира от държавния бюджет, считано от 04.01.2021 г., като размерът на осигуреното финансиране за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е за 219 потребители, при единен разходен стандарт за съответната година, приет с Решение на Министерски Съвет.
Във връзка с определените 219 потребители за предоставяне на услугата през м. януари 2021 г. са 7 щ. бр. – служители за администриране и управление, и поетапно се назначават асистенти за осигуряване на грижи за потребителите в домашна среда. Асистентът помага при самообслужване, извършване на домакински дейности, организация на ежедневието и участие в обществения живот, съдействие при изготвяне на документи и др.

С предоставяне на „Асистентска подкрепа” ще се осигури ежедневна почасова грижа в домашна среда (до 2 часа дневно, всеки работен ден) на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, също и на хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. През тази година стартираха и социалните услуги „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, Целева програма „Обществени трапезарии“ и „Патронажна грижа + в Община Кюстендил“, които предоставят услуги на 636 лица в неравностойно положение. Община Кюстендил като конкретен бенефициент по ОП РЧР е подготвила и три проекта за финансиране и разкриване на общо 7 социални услуги за 180 потребители.

Как ще продължи да се развива услугата „Домашен социален патронаж“, която се доказа като една от добре развиващите се услуги през последните години?

Община Кюстендил чрез Комплекс за социални услуги-Кюстендил има дългогодишен опит при предоставянето на услуги, свързани с приготвяне и доставяне на храна по домовете. Комплексът разполага с нужния капацитет – висококвалифициран персонал, кухненски бокс с професионално оборудване за приготвяне на храна, подходящи съдове – сефертаси за съхраняване и транспортиране на храната, специализиран транспорт за доставка на храната, обслужващи помещения, складови и санитарни, където се приготвя храна за потребителите на социалните услуги „Домашен социален патронаж“, „Общинска социална трапезария“ и услуги от резидентен тип на територията на общината.

В отдалечените населени места има най-остра нужда от нашата услуга. 450 човека обслужва всеки ден домашен социален патронаж Кюстендил. Включените в социалната услуга хора от града и села в общината получават храна по домовете си, медицински прегледи при необходимост и помощ в домакинството. Това са основно трудноподвижни и самотни хора с група инвалидност. Кухнята е в Кюстендил и храната се разнася със специализиран транспорт.

От началото на 2021 г. Община Кюстендил предоставя и „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила”. Така в кухнята на „Домашен социален патронаж“ се приготвя и доставя до домовете на още 450 нуждаещи се лица безплатен топъл обяд.

Разкажете ни за политиките и дейностите на Община Кюстендил, реализирани в подкрепа за хората с увреждания. Успявате ли да намерите по-добри решения в стремежа за осигуряване на по-ефективна подкрепа и заетост за тях?

Социалната ни политика е насочена към оказване на комплексна подкрепа на гражданите, чрез осигуряване на мерки за максимална самостоятелност, пълна реализация и грижа за хората и децата в неравностойно положение, общностите в риск, етническите малцинства и уязвимите групи. Община Кюстендил като доставчик на социални услуги има ключова роля за подобряване качеството на живот на уязвимите групи. Предоставяме социални услуги както в специализирани институции, така и в общността, вкл. в домашна среда. Тези форми на подкрепа подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности. Сред приоритетите на Община Кюстендил като доставчик е повишаване на качеството на услугите за лица и деца, и подобряване на тяхното планиране, финансиране, мониторинг и контрол.

Община Кюстендил ежегодно извършва анализ на състоянието на предлаганите услуги и потребностите на различните целеви групи от услуги и се изготвят стратегии, методологии, правилници, процедури за работа, програми и планове. Ролята ни в областта на социалната политика е свързана с планиране и развитие на социални услуги за населението, правилното им управление в съответствие с държавните стандарти и повишаване на качеството на предлаганите от общината социални услуги – делегирани от държавата дейности, услуги, финансирани от местния бюджет и услуги, разкрити в изпълнение на проекти по оперативни програми.

Усилията на Община Кюстендил са насочени към изпълнение на следните направления: утвърждаване и развитие на социалните услуги в общността и развитие на алтернативни форми за подкрепа на деца и лица в риск; развитие на наличните специализирани институции, резидентни услуги и услуги за социално включване на уязвими групи в неравностойно положение; създаване на социална инфраструктура, обезпечаваща социалната работа при настъпили кризисни ситуации за уязвими групи граждани; поддържане и подкрепа на професионалния капацитет на работещите в социалната сфера на територията на Община Кюстендил; осигуряване на равен достъп до социални услуги на хората от отдалечените населени места на територията на общината; осигуряване на заетост на уязвимите групи чрез Национални и други програми; предприемане на мерки и действия за превенция и подкрепа в условията на пандемия.

От години сме поели ангажимент за подкрепата на уязвимите групи в нашето общество – деца в риск и техните семейства, възрастни хора, хора с увреждания, хора с психични разстройства, хора, преживели кризисни ситуации, жертви на насилие и др. Мисия на Община Кюстендил е да работи активно за развитието и предоставянето на дългосрочни социални грижи на нуждаещите се деца и възрастни, като инициира дейности за улесняване на достъпа до социални услуги в общността и за повишаване на тяхното качество, устойчивост и разнообразие. Общината инициира партньорства с всички заинтересовани хора и институции – потребители и техни близки, доставчици на социални услуги, експерти, медии и др., с помощта на които повече деца и възрастни могат да получат достъп до повече и по-близо до дома им услуги. В областта на социалната политика ще продължим да развиваме социалната сфера, чрез развитие на широк спектър от социални услуги за различните рискови групи, изграждане на благоприятна социална инфраструктура и достъп до тях.

Кои са основните предизвикателства в работата Ви през настоящата и следващите години?

В сферата на социалните услуги с моя екип имаме един основен приоритет – създаването на адекватна и ефективна среда за всички хора в неравностойно положение. Фокусът на работата ни през настоящата година е обезпечаването на работата на новоразкритите центрове за лица с умствена изостаналост психически разстройства. Финализирайки тези дейности ще успеем да завършим успешно процесът на деинституционализация, като същевременно ще сме осигурили реализация на много млади хора. Същевременно продължаваме надграждането и развиването на комплекс от социални услуги, обхващащи както деца и младежи, така и възрастни хора и лица с психически увреждания. Община Кюстендил развива модерна социална политика и ще продължи да я надгражда в подкрепа на всички нуждаещи се лица, семейства и общности в областта в съответствие с националните приоритети и европейските ценности.

Предизвикателство е услугите да бъдат насочени правилно към конкретните групи потребители и да се гарантира достъпа до социални услуги. Необходимо е те да бъдат адекватно планирани и развивани, съобразно особеностите и потребностите на населението. Добре ориентираните и качествени социални услуги, предоставяни в Община Кюстендил, ще подпомогнат и разширят възможностите на ползващите ги хора да водят достоен и автономен начин на живот и същевременно ще съдействат за повишаване на ефективността на системата за подкрепа. Като предизвикателство на Общината бе запазването живота и здравето на потребители и персонал на социалните услуги, както и съдействие на гражданите на Община Кюстендил за справяне с предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията от COVID-19.

През 2020 г. след създалата се усложнена обстановка, свързана с пандемията от COVID-19 бе разширен обхвата на услугите в социалната сфера. Община Кюстендил осигури допълнителен ресурс за превенция и подпомагане достъпа до услуги на възрастни в риск, вкл. лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19, както и самотен/и родител/и с дете/ца до 12 г., хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, лица в карантинен период и други дейности, пряко свързани с опазване здравето на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Община Кюстендил съдейства при имунизацията, като бяха организирани два сборни пункта, на които всички желаещи лица можеха да се ваксинират. Всъщност цялата общинска политика е насочена към борбата с „дискриминацията“ на база „отдалеченост от градския център“ и структуриране на услугите така, че да бъдат достъпни до всеки един нуждаещ се, независимо на какво разстояние се намира той от центъра, където са концентрирани социалните услуги.

Какво бихте споделили и предложили на държавните институции, общините и всички работещи в социалния сектор в страната?

Постигането на безопасни, ефективни и навременни за потребителите грижи, предполага прилагането на различни модели на комплексна подкрепа, в която са застъпени частична или пълна координация и интеграция на всички елементи от здравната и социална системи, в зависимост от потребностите на конкретната целева група, и обединяване на усилията на всички институции от здравната и социалната сфера на регионално и национално ниво.
Важни условия за осъществяване на комплексна подкрепа на хора от уязвими групи и гарантиране на развитие и успеха на създадените интегрирани грижи. Това са оптимален баланс между здравни и социални услуги,  адаптиране на националната здравна система и изграждане на специфичен капацитет в здравеопазването и социалната сфера (необходими умения и компетенции). Поставяме  фокус към проблемите и нуждите на потребители. В същото време обединяваме усилията на всички институции, организации, партньори и неправителствени организации от здравния и социален сектор на регионално и национално ниво.

Мисията на всички, които се борим за преобразяването и развитието на социалните услуги е да създаваме възможности за реализиране потенциала на всеки един потребител. Пред нас има още много работа. Нямам съмнение обаче, че правим малки, но уверени и правилни стъпки в един много труден, но много смислен процес. Вярвам, че с общи усилия ще успеем да предоставим необходимите условия и грижи на всички лица в неравностойно положение. Така, политиките ни в сферата няма да ограничават, а ще дават възможности на всеки.