Кръгла маса за равенството на работното място

На 2 април 2014г. в Хисаря се проведе кръгла маса за равенството на работното място. Форумът е под мотото “Толерантност, уважение, разбиране и равенство на работното място” и се реализира по проект „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба!”. В нея участват младежи и девойки от домове за деца, лишени от родителски грижи, работодатели, представители на местното самоуправление, трудови посредници и представители на централната администрация.

В рамките на програма ПРОГРЕС на Европейския съюз, направление борба с дискриминацията, Министерството на труда и социалната политика изпълнява проект JUST/2012/PROG/AG/AD „От теб зависи: Изхвърли дискриминацията от употреба!“ с цел да се повиши разбирането и познаването от българското общество за европейската и националната правна рамка за борба срещу дискриминацията. Събитието бе открито от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

На кръглата маса се представя работата и взаимодействието на институциите в изпълнение на антидискриминационното законодателство, с оглед подобряване на превантивната работа с деца, лишени от родителски грижи. Като иновативна мярка, тази година проектът има за цел да посредничи между заинтересованите работодатели да наемат на работа девойки и младежи, които завършват образованието си в Домовете за деца, лишени от родителски грижи в региона. Всеки един от тях, на когото подаем ръка днес, след време ще донесе шанс за своето семейство да излезе от порочния кръг на бедност и социално изключване.

Кръглата маса популяризира основните принципи на общностното право на недискриминаоция и равно третиране, без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както и на недискриминация въз основа на раса или етнически произход в областта на трудовата заетост, упражняваното занятие и професионалното обучение, както и във външни за трудовата заетост области, като: социална закрила, здравеопазване, образование и достъп до стоки и услуги, които са на разположение на обществеността.

Сега, когато светът преодолява дълбока финансово-икономическа, социална, духовно-културна криза, която е и криза на институциите, е важно да се информират работодателите, девойките и младежите от целевата група и широката общественост за последиците, които законодателството срещу дискриминацията може да окаже върху живота им. Също така нашата цел е да убедим участниците в Кръглата маса, а също и обществото като цяло, че политиката на равни възможности, приложена от един работодател, носи икономически и социални ползи!

През 2014 г. Програма ПРОГРЕС преминава в новата програма «Права, равенство и гражданство». Три от сегашните програми: «Дафне», «ПРОГРЕС» и «Основни права», ще бъдат обединени в новата програма. За периода 2014 – 2020 г. тя ще работи с бюджет 439,5 милиона евро, или около 70 млн. евро на година. Специфична цел на това сливане е да се опрости процедурата за бенефициентите.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории