Център за обществена подкрепа /ЦОП/ ще бъде открит догодина в Камено. Това решиха на последното заседание на Общинския съвет местните парламентаристи. Разкриването и функционирането на социалната услуга ще бъде под формата на държавно делегирана дейност.

Центърът за обществена подкрепа ще бъде с капацитет до 35 лица. Той ще започне да работи от 1 март 2019 г. Дейността ще се извършва от персонал, включващ седем щатни бройки.

В Центъра за обществена подкрепа ще се предоставят комплекс от социални услуги в общността за подпомагане на деца и семейства в риск с цел осигуряване на ефективен достъп на високорискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите по закрила на децата.

Основните цели на социалната услуга са осигуряване на достъпни, качествени и съобразени с нуждите на клиентите социални услуги за деца и семейства в риск на територията на общината; превенция на изоставянето и институционализиране на деца; подкрепа и социална интеграция на деца от специализирани институции; развитие на социалната инфраструктура и подобряване на взаимодействието и координацията между отделните социални партньори на местно ниво; създаване на благоприятни условия за повишаване благосъстоянието и социалната интеграция на групите в неравностойно положение на територията на общината; повишаване на информираността на местната общност по въпросите на закрила на детето и стимулиране на поголяма подкрепа от страна на местната общност по отношение на децата в риск.

Източник: Национална мрежа за децата, 16.07.2018 г.