07. 01. 22 г.

В Русе приключи проектът „Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания“, който е финансиран по процедура „Подкрепа за лицата с увреждания“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.. Проектът се реализира от Община Русе в партньорство с Фондация „Трета възраст“.

Тази социална услуга е за лица с различни по вид и степен увреждания, които са с настоящ адрес на територията на община Русе и не са потребители на сходни услуги, уточняват от общината. Повечето са хора на възраст над 65 години, които не могат да се обслужват сами. Целенасочена терапевтична намеса и подкрепа им помага да преодоляват трудностите в ежедневието си.

От услугата са се възползвали 106 лица, от които 63 потребители са ползвали мобилна, 31 – почасова, а 12 – дневна форма на социалната услуга. 49 души са били наети на трудови договори като сътрудници социални дейности.

Предоставен е широк спектър от услуги – мобилни, дневни, почасови и заместваща грижа. Потребителите се обслужват от специалисти: 2-ма социални работници на 4 часов работен ден, психолог, медицинска сестра, ерготерапевт и трудотерапевт.

Пандемията оказва влияние върху психичното здраве и реакции на целевата група, която е особено уязвима към COVID-19. Заради създадените страхове и притеснения се е наложило включването на допълнителен ресурс и разнообразни подходи за осигуряване на подкрепа в спешни ситуации.

Хората с увреждания са включени в социалния живот чрез организирането на различни клубове по интереси, отбелязване на празници, събития, изнесени дейности и срещи, ателиета, информираха специалистите по проекта.

Предвидено финансиране на „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“. Той ще се ползва от 30 лица за дневни, полудневни и почасови услуги, мобилни услуги и заместваща грижа и ще се финансира от държавния бюджет от следващата година.

Източник: Община Русе