Министерският съвет направи актуализация за 2014 г. на Националната програма за реформи (НПР) на България. Програмата е изготвена в съответствие със заключенията на Европейския съвет по Годишния обзор на растежа за 2014 г. и акцентира върху изпълнението на мерките в отговор на специфичните препоръки на Съвета от 9 юли 2013 г. Българското правителство запазва дефинираните в НПР 2011-2015 г. национални цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”, като си запазва правото за тяхното преразглеждане през 2015 година.
През 2014 г. усилията на правителството са фокусирани върху засилване на социалните акценти на политиките, борбата с младежката безработица, подобряване на бизнес средата и намаляване на административните тежести. Успоредно с това са подготвени редица подобрения в нормативната рамка в посока на увеличаване събираемостта на приходите в бюджета, ударно усвояване на фондове от стария програмен период и задвижване на проектите по новите оперативни програми, продължаващо оптимизиране на администрацията и фокусиране върху електронното управление.
В три отделни части от програмата е представено изпълнението на специфичните препоръки към страната от 2013 г., напредъкът по изпълнение на националните цели по стратегията „Европа 2020” и допълнителните мерки и реформи за повишаване на конкурентоспособността, развитието на инфраструктурата и цифровите технологии в страната. Програмата съдържа раздел относно използването на структурните и Кохезионния фонд в изпълнението на мерки за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, вкл. и програмните приоритети на България за периода 2014-2020 г. в контекста на стратегия „Европа 2020”.
И тази година НПР е тясно обвързана с Конвергентната програма на България (2014-2017 г.) и заедно с нея директно ще адресират повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, заетостта и устойчивостта на публичните финанси.
Проектът на НПР беше публикуван за обществена консултация в интернет страницата на Министерството на финансите, като бе съгласуван и в рамките на разширената работна група 31 „Европа 2020”, която включва представители на неправителствения сектор, академичните среди и социалните партньори.

 

Източник: Пресцентър на МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Коледен базар в Ловеч

Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” навърши 14 години

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

Българин завоюва златен медал на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални увреждания

Конференция „Българският жестов език не е за изпускане“

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Категории