Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова участва на регионална среща по проект „Равни шансове за малките хора в България“, финансиран със средства от ОПРЧР. Проектът на сдружението е на обща стойност близо 400 хил. лв., а целта му е да бъдат създадени предпоставки за активно социално включване на малките хора в България.

„Това е първият случай, в който такъв тип организация се опитва да направи цялостна подкрепа за хората – не само чрез приобщаване и социализация, но с ясната идея, че за да се социализира най-добре един човек, той трябва да има възможност да работи“, коментира Русинова. По проекта на сдружението ще бъде дадена възможност за кариерно ориентиране на малките хора в България, а държавните институции ще ги подпомогнат да започнат работа. „Когато създадем всички предпоставки за квалификация, изграждане на допълнителна среда и работа за малките хора, тогава държавата ще си е свършила работата, защото хората ще имат високи доходи“, допълни тя. Русинова изрази надежда, че активността на „Малки български хора“ ще вдъхнови и други организации на хора със специфични потребности или увреждания да тръгнат по техния път.

Проектът „Равни шансове за малките хора в България“ е финансиран по процедурата „Равни шансове“ на ОПРЧР. Общият бюджет на операцията е 8 млн. лв. Целите на схемата са свързани с активно социално включване на хората с увреждания, улесняване достъпа до заетост, повишаване информираността на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна на обществените нагласи. До момента са сключени 10 договора със Национален център за рехабилитация на слепи, Асоциация на родители на деца с нарушено зрение, Национална асоциация на хората с придобити увреждания, Асоциация на родителите на деца с увреден слух, Българска асоциация за невромускулни заболявания, Кооперативен съюз „Националния съюз на трудово-производителните кооперации“, Асоциация на родители на деца с епилепсия и Национална асоциация на сляпо-глухите в България.

Източник: МТСП, 21.10.2019 г.