МС одобри ОП „Региони в растеж 2014-2020“

На 21.05.2014 г., Министерският съвет на Република България, одобри проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, като основа за провеждане на официални преговори с Европейската комисия.

Министерският съвет упълномощи Министъра на регионалното развитие, Десислава Терзиева, да проведе преговорите от името на правителството на Република България с Европейската комисия, в съответствие с координационния механизъм за разработване на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г.

Обхватът и съдържанието на програмата са одобрени след проведени десет заседания на тематичната работна група, включваща представители на над 70 заинтересовани страни.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е основният инструмент, с който се цели подобряване на социално-икономическото и териториално развитие и генериране на растеж и заетост на българските региони. Предвидената балансирана териториална подкрепа спомага за намаляване на социално-икономическите различия и дисбаланси на регионално ниво, преодоляване на неконкурентноспособната среда в средно-големите и по-малките градове, както и смекчаване на процесите по обезлюдяване на средно-големите и по-малки градове, чрез прилагане на модел за умерено полицентрично развитие. С инвестициите по програмата се цели подобряване на качеството на живот в градовете и запазването на демографския и интелектуален потенциал на територията.

Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните измерения на секторните политики. Мерките за градско развитие включват енергийната ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на общинска социална, образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално значение – образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на риска от свлачища.

Индикативният бюджет на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 възлиза на 1,589 млрд. евро (европейско и национално финансиране). Одобрената оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще бъде внесена в ЕК за провеждане на официални преговори.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории