Регламентирани са сроковете за изплащане на добавките и целевите помощи за хората с увреждания

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Основната част от тях отразяват измененията в Закона от началото на т. г. Отменя се глава втора – „Ред за водене на регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания”, тъй като регистрационният режим е разписан в Закона за интеграция на хората с увреждания.

С другата част от промените се въвежда нормативно регламентиране на сроковете, в които дирекциите „Социално подпомагане” изплащат месечните добавки за социална интеграция и целевите помощи за хората с увреждания. Това е последният ден на месеца, следващ месеца, за който се полагат добавките и помощите. Облекчава се режимът за промяна на образците на заявления-декларации за добавки по Правилника. Предвижда се те да се утвърждават от министъра на труда и социалната политика, а не с постановление на правителството. С изменение в Приложение №7 на Правилника се облекчават и изискванията по отношение на ЛКК-протоколите на една голяма част от видовете помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, като се предвижда медицинският протокол да се издава вече от ЛКК по профила на специалността.

С преходните и заключителни разпоредби на одобреното постановление се правят промени и в правилниците за прилагане на Закона за семейните помощи за деца и на Закона за социално подпомагане с цел облекчаване на административните процедури за хората с трайни увреждания. С въведените промени отпада изискването те да представят експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК при всяко подаване на молбите за отпускане на социални и семейни помощи в рамките на валидностния срок на решението на компетентните органи на медицинската експертиза.

Освен това правителството одобри промени в наредбите за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) и за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Те са свързани с премахване на изискването лицата, които получават обезщетения и помощи от ДОО, да представят в съответното териториално поделение на НОИ копие от документ с данни за личната им банкова сметка.

Целта е да се облекчат както хората, получаващи обезщетенията и помощите, така и банките, които трябва да издават документа.

Промяната в наредбите е в изпълнение на мярка от Третия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет от правителството през м. февруари т. г.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории