Изменения в осем наредби в съответствие с осигурителното законодателство

Правителството направи промени в осем наредби, за да отрази в текстовете им влезлите в сила от началото на тази година изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на ДОО. Промяната в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, конкретизира задължително осигурените за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица лица. Технически уточнения са внесени и по отношение необлагаемостта на отличията и наградите по законите за държавния служител, за съдебната власт и за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

От Наредбата за осигурителните каси отпадат текстовете, регламентиращи реда и начина за подаване на данните по чл. 5, ал. 4 от КСО. Причината е, че те се определят с Наредба №Н-8/2005 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица.

Приетите промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО са свързани с въведените в законодателството ни нов вид отпуск и съответно, обезщетение – при осиновяване на дете от две до петгодишна възраст. В тези случаи паричните обезщетения се изплащат за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето, въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице. Аналогични промени са направени и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

С промените в Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите се уточнява редът, по който се изчисляват задължителните вноски и вноските за фонда.

С приетото изменение в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя от 6 на 12 месеца се увеличава изискуемият период, през който работодателят следва да е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността, а срокът за подаване на заявления за отпускане на гарантирани вземания се увеличава от един на два месеца.
Текстовете от Наредбата, свързани с решението за откриване на производството по несъстоятелност, се привеждат в съответствие и с Търговския закон и по-конкретно с разпоредбите, регламентиращи начина на обявяване на решението – чрез вписване в Търговския регистър, а не чрез обнародване в „Държавен вестник”.

В резултат на приетите от правителството промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица ще намалее административната тежест за гражданите, тъй като ще им бъдат спестени време и финансови средства. От 1 април отпадат задълженията при подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица безработните лица да представят документ за регистрация в Агенцията по заетостта, както и при подаване на декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на обезщетение за безработица да представят и съответните доказателства за декларираните факти и обстоятелства. Създава се възможност декларацията за промяна на обстоятелствата за изплащане на обезщетението за безработица да бъде подавано по електронен път. Отпада и задължението на безработните лица да представят документи за трудов, служебен и осигурителен стаж, когато той може да бъде зачетен въз основа на налични данни в информационната система на Националния осигурителен институт.

От Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки отпада задължението на осигурителите да представят в съответното териториално поделение на НОИ продълженията на болничния лист, което е свързано с намаляване на административната тежест за тях. Останалите промени са свързани с терминологично осъвременяване на документа с цел привеждането му в съответствие с Кодекса за социално осигуряване и други нормативни актове.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории