Променят три закона за облекчаване на административната тежест

 

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в три закона, с които се облекчават администрирани режими, в изпълнение на Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест и на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.

 

Предвидените промени са в Закона за енергията от възобновяемите източници, Закона за енергийната ефективност и Закона за насърчаване на заетостта.

 

Приетите промени в Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта са в изпълнение на мярката по т. 225 от Плана за намаляване на регулаторната тежест на бизнеса, приет с Решение на Министерския съвет № 808 от 8 октомври 2012 г. В резултат на измененията ще отпадне необходимостта участниците в обществените поръчки да подават искания пред Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” за получаване на удостоверения за наличие/липса на наложени от нея административни наказания за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

 

Към момента подаването на искане става на място в изпълнителната агенция, в оригинал с мокър печат, а удостоверението се издава безплатно в срок от 3 дни и се получава лично. С предложените промени ще се създаде възможност възложителите на обществени поръчки, както и назначените от тях комисии за провеждане на процедурите за обществени поръчки, още в хода на разглеждане на документите, както и преди сключване на договори с изпълнителите на обществените поръчки, служебно да правят справка в публикувания на електронната страница на ИА „ГИТ” актуален публично достъпен списък на работодателите с наложени административни наказания за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци.

 

С предложението за корекция на Закона за енергията от възобновяемите източници се премахва изискването за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, т. 1 и 2 от закона.

 

По Закона за енергийната ефективност ще се намали броят на изискваните документи, необходими при подаване на заявление за вписване в публичните регистри на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) на лицата, извършващи дейности по обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания, както и на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. Проверката за изпълнението на изискванията на закона ще се извършва служебно – въз основа на наличните в АУЕР данни.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории