Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.086 „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение за одобряване на оценителен доклад по процедурата със следните приложения:

  • Списък на одобрените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях;
  • Списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.

Общият брой на одобрените проектни предложения е 15 на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 1 965 184.05 лева.

Източник: ЕСФ, ОПРЧР, 09.06.2020 г.