Клуб на социалния работник в Русе

Учредително събрание за създаването на Клуб на социалния работник се проведе на 15.04.2014 година от 17,30 часа в аулата на катедра „Обществено здраве и социални дейности“ на ул. „Александровска“ №97. В него участваха заявили желание за членство студенти от бакалавърската специалност „Социални дейности“ и магистърската програма „Клинична социална работа“, практикуващи социални работници от предоставяни социални услуги в Община Русе, представители на Дирекция за социално подпомагане – Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности“ към Община Русе, СНЦ „Младежки глас“, Сдружение „Център Динамика“ – Русе, Европейски център по медиация и арбитраж и др. На събранието се приеха устав на клуба и органи на управление. Разгледаха се организационни въпроси и се набелязаха инициативи и дейности за реализация.
Клубът на социалния работник е доброволно обединение на студенти и преподаватели от специалностите в професионално направление „Социални дейности“, в Русенски университет и практикуващи социални работници от сферата на социалните дейности, които са движени от стремежа да работят съвместно за подобряване качеството на образованието и обучението по социални дейности, повишаване на обществения престиж на професията на социалния работник и на социалната работа като важен елемент на социалната защита на населението.
Мисията на Клуба на социалния работник е да осигури условия за: насърчаване на образователното и професионалното развитие на студентите и практикуващите социални работници и научното развитие на преподавателите; задълбочаване и интензифициране на комуникацията и партньорството между студенти, преподаватели и практикуващи социални работници; обмен на идеи и различни гледни точки по актуални социални и научни проблеми, както и на опит между професионалните и академичните общности; активно включване в образователни, научно-изследователски, проектни и доброволчески дейности, които допринасят за постигане на социална промяна, развитие и формиране на толерантно и недискриминиращо общество.

 

Източник: Русенски университет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории