Предстои приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Русе

Съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за неговото прилагане, общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво. Годишните планове за развитие на социалните услуги се приемат след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане” и Обществения съвет по социално подпомагане ежегодно и съдържат дейностите за следващата календарна година. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2010-2015) е приета с Решение № 897, прието с Протокол № 44 от 20.05.2010 година, след обсъждане на заседание на Обществения съвет, проведено на 24.03.2010 г. Общинската стратегия е разработена в съответствие и в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 година в изпълнение на изискването на чл. 36б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
През 2014 г. Община Русе направи предложение за допълване на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2010 – 2015 г.) с нови услуги, за които има доказана необходимост в Община Русе.
С писмо с изх. № 48-00-1 от 21.03.2014 г. областният управител на Област Русе информира Община Русе, че направените предложения от общинска администрация Русе са утвърдени, което е основание за включването им в настоящия годишния план за 2014 година и прогноза за 2015 г.
Предложеният Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе през 2015 г. е съгласуван с дирекция „Социално подпомагане“ – Русе и е обсъден на заседание на Обществения съвет за социално подпомагане на 27.03.2014 г.
Годишният план за развитие на социалните услуги за 2015 г. предвижда запазване дейността на три специализирани институции за възрастни и организиране на дейности за оценка на потребностите на децата, настанени в двата дома за деца, лишени от родителски грижи, с цел разработване на планове за трансформиране на институциите за деца.
За 2015 г. е планирано запазване на съществуващата мрежа от социални услуги в общността за деца и възрастни.
Социалните услуги за деца ще продължат да се предоставят като държавно делегирана дейност, които са разпределени в четири центъра за деца с увреждания, два от които ще предоставят седмична грижа. Ще работи един център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични разстройства, два центъра за обществена подкрепа и два центъра за работа с деца на улицата. Резидентни услуги за деца през 2015 г. ще се предоставят в двата центъра за настаняване от семеен тип и в приюта за деца.
Годишният план за развитие на социалните услуги за 2015 г. предвижда запазване на капацитета на услугите в общността за възрастни. Работата си ще продължат дневният център за лица с увреждания и дневният център за стари хора. Също така услуги в общността нуждаещите се лица ще могат да ползват в съществуващите центрове за социална рехабилитация и интеграция за незрящи лица и за лица с психични заболявания и зависимости. Резидентни услуги за възрастни ще предоставят двата центъра за настаняване от семеен тип, петте защитени жилища и приютът за бездомни лица.
Със средства от бюджета на Община Русе през 2015 г. ще се предоставят услуги в домашния социален патронаж, в обществената трапезария и в звеното за услуги в домашна среда.
През 2014 г. ще започне предоставянето на нови социални услуги, чиято дейност ще продължи и през 2015 г.
След избор на доставчик ще стартира дейността на новата социална услуга „Кризисен център“ за лица, пострадали от насилие, трафик или експлоатация.
От 01.05.2014 г. ще започне дейността на трите центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания по проект „Нашите деца са нашата отговорност“.
След закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в гр. Русе и предоставяне сградата на дома от Министерството на здравеопазването на Община Русе, ще се разкрият седем нови услуги.
В сградата на закрития през 2013 г. ДДЛРГ „Райна Гатева“ приключват ремонтните работи, след които ще бъдат настанени потребители в новите услуги „Наблюдавано жилище“ и „Център за настаняване от семеен тип“ за лица с психични разстройства по схема „Живот в общността“.
През 2015 г. общинска администрация ще насочи своите усилия за организиране на подготвителни дейности – търсене на подходящ сграден фонд, проектно финансиране и изготвяне на предложения до изпълнителния директор на Агенцията за социална подпомагане за разкриване на:
• Дневен център за възрастни с увреждания – седмична грижа;
• 4 центъра за настаняване от семеен тип за деца, един от които като алтернатива на институционалната грижа, предоставяна в домовете за деца, лишени от родителска грижа и 3 центъра с цел устойчивост на разкритите социални услуги по проект „Нашите деца са нашата отговорност“;
• Център за социална рехабилитация и интеграция за предоставяне на почасови услуги на лица от общността в риск и на лица, настанени в приюта;
• Дневен център за стари хора;
• Наблюдавано жилище за младежи, напускащи институции;
• Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания;
• Социално предприятие за хора с увреждания;
Община Русе е изготвила предложения до дирекция „Социално подпомагане“ – Русе за разкриване на дневен център за стари хора в с. Тетово и център за социална рехабилитация и интеграция за деца, с цел осигуряване на устойчивост на социалните услуги, предоставяни по проекти по ОП РЧР 2007 -2013 г.
Предстои през април Общински съвет – Русе да приеме Годишния план за развитие на социалните услуги на територията на община Русе за 2014 година, и прогноза за 2015 г., в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 година.

 

Източник: RuseInfo.net

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории