Представиха работата пo проект „Звено за услуги в домашна среда“ в Русе

Заключителна пресконференция и конференция за отчитане дейностите и постигнатите резултати от реализацията на Проект „Звено за услуги в домашна среда“, се проведе на 16 април 2014г. в зала „Свети Георги“ на Община Русе. На събитието присъстваха заместник-кметът по Хуманитарни дейности Иван Григоров, заместник-кметът по Европейско развитие Страхил Карапчански, ръководителят на проекта Ирена Петрова – директор на дирекция „Култура и образование“ и Мариела Личева – директор на дирекция „Здравни и социални дейности“. Сред присъстващите бяха и наети по проекта, както и ползватели на услугите „Домашен помощник“ и „Социален асистент“.
Заключителната конференция беше открита от г-н Карапчански. „Именно европейското финансиране дава възможност социални проекти от такъв характер да бъдат осъществени приоритетно“, подчерта той. Зам.-кметът по Европейско развитие посочи, че според проведените анкети, отговорите на ползвателите на услугата и на участниците в нея са окуражителни. Сред тях преобладават много добрите и отлични оценки. 80% от потребителите заявяват, че са удовлетворени от проекта. Според 73% от ползвателите на услугата, проектът е подобрил значително техния живот. 85% от тях желаят да ползват услугата и след приключването на проекта, което според г-н Карапчански мотивира русенската администрация действително да търси и подсигури неговата устойчивост.
Конференцията продължи с презентация на проекта, представена от неговия ръководител – Ирена Петрова. Тя запозна присъстващите с целите на програмата, които се фокусират върху създаването на устойчив модел за предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които имат частична или пълна невъзможност да се обслужват сами или са в риск от социална изолация; предлага се алтернативен избор за професионално развитие за членове на семейства, в които има лица с трайно увреждане; дава се възможност за преодоляване на зависимостта от институционални грижи за хора, нуждаещи се от обслужване в домашна среда и позволява социално включване и подкрепа за реинтеграция в обществото.
Г-жа Петрова уточни, че по време на реализация на проекта, звеното за услуги в домашна среда е осигурило заетост на 40 безработни русенци, наети на длъжностите „Социален асистент“ (10 места) и „Домашен помощник“(30 места). Потребители на услугите са били общо 101 души, от които хора с трайни увреждания и ограничена възможност или невъзможност да се обслужват сами, с намалена работоспособност над 65%, удостоверена са ТЕЛК, НЕЛК или протокол от ЛКК и втора група – възрастни хора с частична или пълна невъзможност да се обслужват сами (самотноживеещи, възрастни).
Резултатите към момента отчитат, че Звеното за услуги в домашна среда е създало реална възможност хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на своето ежедневие; подобрило е професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашни помощници чрез въвеждащо и надграждащо обучение; повишило е информираността на местната общност и заинтересованите страни и е дало възможност за устойчива интеграция чрез прилагане на принципите на социалната икономика.
Своите впечатления от работата си по проекта споделиха наети по него социални асистенти и домашни помощници. Те дадоха висока оценка на резултатите от реализирането му и благодариха за възможността да се включат в него.
В конференцията взеха участие и Елка Чавдарова – счетоводител на проекта „Звено за услуги в домашна среда“, която представи финансов отчет на разходите по проекта. Координаторът на проекта – Искра Иванова – направи анализ и оценка на дейностите по него.
В последната част на заключителното събитие по проекта, Мариела Личева – директор на дирекция „Здравни и социални дейности“ в Община Русе, представи организацията и стартирането на дейностите по поетия ангажимент от Община Русе за осигуряване на устойчивост на социалните услуги „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за периода от 1 година.
Проектът „Звено за услуги в домашна среда“ е финансиран от Европейски социален фонд 2007-2013г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051Poo1-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА“. Стойността на проекта е 226 083,00 лв.

 

Източник: RuseInfo.net

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории