С грижа към хората – услуги в домашна среда

С грижа към хората – услуги в домашна среда

Община Бургас изпълнява проект „С грижа към хората – звено за услуги в домашна среда в община Бургас“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0116-С0001, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, Схема „Помощ в дома“, бюджетна линия BG051PO001. Общата стойност на проекта е  238 529,43 лв., от които безвъзмездната финансива помощ е в размер на 238 529,43 лв. Проектът ще се реализира за срок от 18 месеца (от февруари 2013г. до юли 2014г.).

В рамките на проекта се предвижда ремонт със средства от Капиталова програма 2013 на Община Бургас, в размер на 22 000 лв.

В звеното за услуги в домашна среда са наети /до момента/ 50 безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ от които 47 лични асистенти, 2 социални работници и 1 касиер. В рамките на проекта се осигуряват почасови грижи в домашна среда за общо 56 ползватели на услугата – деца и лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Целта на проекта е преодоляване на социалната изолация на възрастни хора и лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване на територията на Община Бургас, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. Специфичните цели включват създаване на децентрализиран модел за предоставяне на услуги в домашна среда, осигуряване на условия за заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, и подобряване достъпа и разширяване диапазона от качествени услуги в домашна среда, предназначени за възрастни хора и лица с трайни увреждания.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории