С грижа към хората – услуги в домашна среда

Община Бургас изпълнява проект „С грижа към хората – звено за услуги в домашна среда в община Бургас“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0116-С0001, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, Схема „Помощ в дома“, бюджетна линия BG051PO001. Общата стойност на проекта е  238 529,43 лв., от които безвъзмездната финансива помощ е в размер на 238 529,43 лв. Проектът ще се реализира за срок от 18 месеца (от февруари 2013г. до юли 2014г.).

В рамките на проекта се предвижда ремонт със средства от Капиталова програма 2013 на Община Бургас, в размер на 22 000 лв.

В звеното за услуги в домашна среда са наети /до момента/ 50 безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ от които 47 лични асистенти, 2 социални работници и 1 касиер. В рамките на проекта се осигуряват почасови грижи в домашна среда за общо 56 ползватели на услугата – деца и лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Целта на проекта е преодоляване на социалната изолация на възрастни хора и лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване на територията на Община Бургас, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. Специфичните цели включват създаване на децентрализиран модел за предоставяне на услуги в домашна среда, осигуряване на условия за заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, и подобряване достъпа и разширяване диапазона от качествени услуги в домашна среда, предназначени за възрастни хора и лица с трайни увреждания.