През август ще стартира втора процедура за избор на финансови посредници, които ще предоставят  микрокредити на предприемчиви българи и социални предприятия със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД (ФМФИБ). Предвидените средства са в размер на 26,4 млн. лв., като отпусканите кредити ще варират между 5000 и 50 000 лв. и ще са за срок от 10 години. Първите 2 години ще бъдат гратисен период за погасяване на главницата по кредита. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на Информационен ден на тема „Облекчени условия по Финансов инструмент Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР“ с участието на изпълнителния директор на Фонд мениджър на финансовите инструменти в България Светослава Георгиева.

Целта на събитието беше да се даде информация за промените, подобренията и актуализираните изисквания в техническата спецификация, методика за оценка и критериите за подбор на бъдещите финансови посредници при реализацията на ФИ „Микрокредитиране със споделен риск“ по ОПРЧР.

Целта е да бъдат подкрепени предприемчиви хора, като приоритетни групи са безработните, хората в изолация на пазара на труда, младежите до 29 години и хората с увреждания. „В населените места, където няма работодатели и все още безработицата е висока, това ще е добър механизъм да стимулираме младите хора да останат и да създадат своето малко предприятие“. Финансовият инструмент за микрокредитиране е добър механизъм за създаване на повече заетост на хората с увреждания, хората в риск на пазара на труда и да се създаде повече социална отговорност в останалите търговски предприятия.

Условията за кандидатстване за кредит се подобряват, така че да бъдат по-привлекателни и за самите финансови посредници. Със средства от ОПРЧР ще се се осигурява до 90% от кредитния ресурс, а останалите минимум 10% ще се предоставят от финансовите посредници.  Очакванията ни са кредитите да се отпускат с ниски лихвени проценти. При сега действащите финансови инструменти лихвата е между 2,8 и 3%“ и няма да има изискване за обезпечаване на отпуснатите средства.

Изпълнителният директор на ФМФИБ Светослава Георгиева прогнозира, че с предвидения ресурс от 26,4 млн. лв. ще бъдат подкрепени над 340 предприятия. Тя уточни, че са положени усилия да намаляване на административната тежест при кандидатстване, както от страна на финансовите посредници, така и от страна на стартиращите компании.

През 2017 г. успешно стартира финансовият инструмент „Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР 2014-2020“, с който бяха избрани 2 микрофинансиращи институции – „СИС кредит“ АД и „Микрофонд“ АД. Те са сключили 44 договора за микрокредитиране на обща стойност около 700 000 лева.

Източник: МТСП, 24.07.2018