Пакет от мерки за гарантиране на безопасността на децата в детските центрове

В резултат на задълбочен анализ на причините и пропуските довели до инцидента през лятото на минатала година в МОЛ Варна, при който дете напусна детски център и падна от ескалатор, председателят на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), г-жа Ева Жечева, предлага да бъде въведен лицензионен режим за юридическите лица, предоставящи услуга Детски център, ситуиран в МОЛ-ове и други търговски обекти, и да бъде определен орган, който да контролира предоставянето на такива услуги. Според експертите на ДАЗД е необходимо да бъде разработена специална наредба, регламентираща критериите при предоставянето на такива услуги от юридически лица или да се разработят единни стандарти за безопасност.

ДАЗД имат още няколко предложения, включително да бъдат разширени контролните правомощия на председателя на ДАЗД, като в Закона за детето към обектите, в които могат да се извършват проверки относно спазване правата на детето бъдат допълнени и детските центрове. Допълнително от ДАЗД настояват за промяна в законодателството, касаещо предоставянето на услуги за деца, които не влизат в обектите на проверка на ДАЗД, както и в правомощията на МОН /РИО/, като детски центрове, места за почасово гледане на деца, частни занимални, парти център, летни училища и др. и не могат да бъдат квалифицирани, като обслужващи звена по смисъла на Закона за народната просвета. В големите търговски обекти по определен разлекателен начин чрез картини, кукли или по друг подходящ начин за деца на ниска възраст да се указва изрично забраната за ползване на ескалатори без придружител /това се отнася и за други съоръжения с повишена опасност/, искат още от ДАЗД.  

В нормативната уредба да бъдат заложени специфични образователни и квалификационни изисквания към лицата, които пряко работят с деца – в т.ч. за аниматори за работа с деца. Например в учебния план на средните професионални училища, предлагащи обучение по професия „аниматор”, както и в учебния план на вишите училища, утвърждаван от академичния съвет на висшето училище, да се включи изучаване на „Детска психология” – периоди на детската възраст, характерни особености на детската възраст, нужди и потребности на детето, съобразно възрастта, както и запознаване с правата на детето съгласно Закона за закрила на детето и Конвенцията на ООН за правата на детето. Трябва да бъде разработена типова длъжностна характеристика за длъжността „аниматор”, в която, в частта необходима компетентност, да има изискване за познаване на характерните особености на детската възраст, умения за общуване с деца и познаване на Закона за закрила на детето. Съгласно предложенията се налагат промени и в Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, катов “Раздел IV. Изисквания към устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на закрито” се въведат изисквания за лимит за броя деца, за които може да се грижи един член от персонала (аниматор) – от 12 до 18 деца; деца под 6 годишна възраст задължително да са с придружител – родител или друго определено пълнолетно лице; да се въведе ограничение на числеността на децата, които могат да ползват площадките за игра, разположени на закрито (в зависимост от броя на персонала и капацитета на помещението), а достъпът до зоната за игра на площадките за игра на закрито да се обезопасява чрез поставена вратичка с бутон за отключване, достъпен само за персонала”.

В чл. 34, ал. 2 от Наредбата, който гласи: “В закритите площадки за игра се осигурява персонал, обучен за работа със съответната възрастова група ползватели, за оказване на първа помощ и за извършване на необходимите действия при евакуация”, да се допълнят специфични квалификационни изисквания към персонала /напр. познаване наЗакона за закрила на детето; опит в работата с деца/; длъжностите на работещите с деца да бъдат съобразени с Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България.

На база констатациите, че в развлекателните и увеселителни центрове за деца се наемат служители на длъжност „Аниматор”, от ДАЗД предлагат да се направят следните промени в Националната класификация на професиите и длъжностите в Р България /НКПД/:

  • В Клас 5 – Персоналът, зает с услуги за населението, търговията и охраната, където в единичната група 5113 „Екскурзоводи” са посочени примерните длъжности „Екскурзовод” и „Аниматор”, да се добави длъжността „Аниматор за работа с деца”.
  • Да се повиши образователното и квалификационно ниво за заемане на длъжността „Аниматор за работа с деца”.
  • Да се включат следните основни задачи за изпълнение на длъжността:

– планират и организират индивидуални и групови дейности, предназначени да улеснят развитието на двигателните и социалните умения на децата, тяхната увереност и разбирания;

– показват на децата дейности, които осигуряват възможности за творческа изява чрез изкуство, драматична игра, музика и физическа подготовка;

– наблюдават дейностите на децата с цел безопасно решаване на възникнали конфликти между тях;

– наблюдават децата по време на престоя им в центъра, включително на площадките за игра;

– контролират и участват в дейности, подпомагащи физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на децата.

– В НКПД в Длъжността в Клас 5 – „Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната” – да отпадне текста на дейността „предоставя грижи при отглеждане на деца”. Вместо него да се добави текстът „Персонал, зает с предоставяне на услуги за деца, в областта на търговията и т.н”, извън другия класифициран персонал в социална образователна сфера, както и в сферата на здравеопазването. Тук могат да се опишат някои конкретни изисквания за този персонал и възможните длъжности като „аниматори за работа с деца”.

ДАЗД ще изпрати предложенията си за промени в действащата нормативна уредба до компетентните органи, разполагащи със законодателна инициатива или до съответните министерства, по отношение на подзаконовите нормативни актове.

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории