В процес на обработка…..

С приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение възникват задължения за административните органи, в т. ч. и по изпълнение на Закона за личната помощ.
Съгласно чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП, за срока от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение спират да текат давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.
По силата на чл. 4 от ЗМДВИП сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, както и издадените административни актове, чието действие е ограничено със срок и изтичат по време на извънредното положение, се удължават с един месец от отмяна на извънредното положение.
Съгласно § 20 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП експертните решения на ТЕЛК/ НЕЛК, при които срокът на инвалидност изтича по време на действието на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.
От АСП ще бъдат предприети действия за прилагане разпоредбите на ЗМДВИП във връзка с прилагането на ЗЛП и Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г., като служебно ще бъдат удължени сроковете на съответните индивидуални оценки на потребностите и направленията за включване…