Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе на 6 декември в Брюксел, Белгия. По време на форума беше постигнат общ подход по Регламента за създаването на Европейски орган по труда. Работата по това законодателно досие започна по време на Българското председателство на Съвета.

В изказването си по време на дискусията заместник-министър Русинова представи позицията на България. Страната ни подкрепя създаването на Европейския орган по труда и възможността чрез неговата дейност да се подпомагане достъпа до информация относно правата и задълженията в случай на трансгранична трудова мобилност на работници, работодатели и националните институции. Въпреки това, бихме искали да изразим нашите опасения относно включването в обхвата на Регламента на автомобилния транспорт, каза Русинова.

Тя отбеляза, че съвместни проверки в областта на автомобилния транспорт се извършват и понастоящем от българските контролни органи, в сътрудничество с другите страни членки, в рамките на членството ни в европейски организации, като например Еuro Controle Route (ECR). Считаме, че законодателството в автомобилния транспорт е специфично и поради това към момента секторно е отделено от трудовото и социалното, добави Русинова.

Съветът на министрите по заетост и социална политика постигна политическо споразумение по препоръката за достъпа на работници и самостоятелно заетите лица до социална закрила. В изказването си в дискусията по тази тема заместник-министър Русинова подчерта, че България оценява усилията на Австрийското председателство и подкрепя целите на препоръката да се подобри и разшири обхватът на социална закрила на заетите, особено на работещите в нетипични форми на заетост и самостоятелно заетите лица. Въпреки това България счита, че препоръката следва да отчита по-добре националните особености на осигурителните системи на държавите членки, като в тази връзка желае отново да потвърди своите притеснения относно предвиденото разширяване на обхвата на формалното покритие на самостоятелно заетите лица за трудова злополука и професионална болест, дори и на доброволна основа. Това е несъвместимо с основни принципни положения на българския осигурителния модел, при който тези рискове са присъщи само за работниците и служителите, което на практика ще доведе до невъзможност на страната да изпълни препоръката в тази част, посочи Русинова.
Съветът на ЕС постигна общ подход и по проекта на Директива относно канцерогените и мутагените по време на работа (трети пакет).

Източник: МТСП, 07.12.2018