На 14 юни от 11:00 в гр. Свищов, ул. „Княз Борис І“ № 36, ще се проведе събитие по повод стартиране на дейностите по преустройство, СМР и промяна на предназначението на съществуваща сграда за целите на проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”

Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.
Основна цел е осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови, качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Основните дейности по проекта са стартирали, съгласно предварително одобреният график. Предстои след реализиране на СМР дейностите, за преустройство и промяна на предназначението на сградата в гр. Свищов, ул. Цар Борис I, №36 в ЦГВХНС, включително подобряване/осигуряване на достъп за хора с увреждания да бъде извършена доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане.
Срокът за изпълнение е 18 месеца, като дейностите са стартирали през м. януари 2019 г.
Общ размер на осигуреното финансиране: 538 827,78 лв., което е 100% БФП, в т. ч. от ЕС, чрез Европейски фонд за регионално развитие – в размер на 458 006,61 лв. и Национално финансиране – 80 824,17 лв.

Източник: Община Свищов, 04.06.2019 г.