Сдружение „Бъдеще за децата“ започва изпълнение на дейностите по проект „Социално включване чрез заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.
Основната цел на проекта е чрез осигуряване на условия и подкрепяща среда да се даде възможност на млади хора с увреждания да се включат на пазара на труда, като предпоставка за тяхната социализация и професионална реализация.

По проекта ще се изпълняват дейности в три направления. Първата група дейности са насочени към формиране на трудови умения и навици и мотивиране за развитие. В рамките на това направление се предвижда създаването на три работилници, в които съобразно възможностите си младежите ще усвояват знания и ще развиват определени умения. Подкрепата в тази посока ще се осигури чрез социални и правни консултации, психологическа подкрепа, оценка на възможностите, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, подкрепа при търсене на работа и други.

Второто направление предвижда подкрепа за младежите с увреждания в работна среда, която ще се осигури чрез настойници, които го придружават в периода на адаптацията му.

Сред дейностите по проекта е вписана и дългосрочна кампания за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания, която ще насочва вниманието към възможностите и потенциала на хората с увреждания.

За реализацията на проекта и постигане на неговите цели от сдружение „Бъдеще за децата“ разчитат и на партньорството на Община Казанлък, Дирекция „Бюро по труда“ и Дирекция „Социално подпомагане“, както и на работодателите.

Към момента сдружение „Бъдеще за децата“ набира екип, който да работи по новия проект, в т. ч. ръководител на Центъра за социална адаптация и реализация, двама трудотерапевти на пълен работен ден, специален педагог, психолог и социален сътрудник на половин работен ден.

Крайният срок за подаване на документи е 20 септември 2019 г.

Повече информация може да намерите тук.

Източник: Сдружение Бъдеще за децата, 03.09.2019 г.

Започва нов проект за социално включване на младежи с увреждания