Схема за интеграция на имигранти на Европейския интеграционен фонд

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за интеграция на имигранти представи на 4 август 2014 г. екипът на отдел „Европейски интеграционен фонд“ в Агенция по заетостта (АЗ). Информационният ден се проведе в Министерство на труда и социалната политика. На събитието присъстваха представители на медии, общински организации, специалисти в неправителствения сектор, както и на социалните партньори. Проекти за кандидатстване могат да бъдат представени от държавни ведомства и организации, международни и неправителствени организации, академични институции, медии, изследователски организации, както и други структури на гражданското общество и надлежно установени юридически лица с компетенции в сферата на интеграцията.

Пълното наименование на представената схема BG EIF 2013/01 е „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество“. Общата й стойност е близо 1,6 млн. лева. Експертите на АЗ запознаха присъстващите на срещата с основните цели и компоненти по схемата, като обърнаха особено внимание на двете нови направления в тазгодишната програма – възможностите за финансиране за дейности, целящи привличането на висококвалифицирани имигранти и възможностите за създаване и поддържане на международни контакти в областта на интеграционните процеси.

Подкрепяните дейности са обособени в шест компонента, които конкретизират целите и са основа за проектните предложения:

  1. Подкрепа на дейности, целящи привличане на висококвалифицирани имигранти
  2. Осигуряване на устойчивост и подкрепа за функционирането на съществуващите информационни центрове за имигранти – граждани на трети държави (ГТД)
  3. Подкрепа за провеждане на курсове за обучение и гъвкави форми на обучение по български език, гражданска ориентация, българската история, традиции, обичаи, работа и условията на живот в България и т.н., с цел да се улесни успешното интегриране на имигрантите в българското общество
  4. Разработване на техники за наблюдение и оценка с цел подобряване на мерките за интеграция
  5. Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика – с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др., както и за разширяване и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност за осъществяването на мерките по интеграция
  6. Създаване и поддържане на международни контакти и провеждане на експертни срещи и групови посещения с цел обмяна на опит,утвърдени процедури и информация за интеграционния процес

По време на срещата участниците имаха възможността да се запознаят с важна информация, касаеща коректното съставяне на проектните предложения. Коментирани бяха и критериите за избор на бенефициенти. Експертите на АЗ направиха и важни разяснения относно основните положения при подбора на целевите групи.

Срокът за кандидатстване е 30.09.2014 г., а допълнителни въпроси по схемата могат да бъдат изпращани на електронната поща: s.ggeorgiev@az.government.bg.

 

Източник: АЗ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории