Ще бъде разработена методика за работа на педагогическите съветници

Държавната агенция за закрила на детето предложи на Министерството на образованието и науката да бъде разработена съвместно методика за работа и да се регламентира ясно дейността на педагогическите съветници в училищата, тяхната роля, връзките и взаимодействието им с органите за закрила на детето, родителите, МКБППМН и др. Необходимо е и да се направи преглед на действащата нормативна уредба, с цел изменението и допълнението й, във връзка с професионалното обучение на ученици с обучителни затруднения, които учат интегрирано в масови училища и не са с умствена изостаналост и да се разработи методика за учебния план, по който се обучават тези деца, както и за покриване на държавните образователни изисквания от дете със СОП.

Предложенията са в резултат на 21 проверки в образователни институции, извършени от началото на 2014 г. от Главна дирекция „Контрол по правата на детето”.

Инспекторите на ДАЗД констатираха пропуски и нарушения, свързани с липсата на регламентиран ред във вътрешните правила на учебните заведения за действие при сигнал за насилие над дете или инцидент, както и реда за подаване на жалби и сигнали. Очертава се и тенденция за увеличаване на броя на деца в детски заведения и ученици в първи клас, които проявяват нетипично и агресивно поведение и педагозите срещат сериозни затруднения в работата. Не е разработена документацията и не са предприети действия, които се изискват по Механизма за противодействие на училищния тормоз и агресия между учениците в училище.

Установени са и пропуски, свързани с длъжностните характеристики на педагогическия персонал в училищата и детските градини – не е регламентирано изискване за информиране на компетентните органи, в случаи, при които стане известно, че дете се нуждае от закрила.

Според инспекторите на ГДКПД, персоналът на образователните институции все още няма умения и познания за да идентифицира „дете в риск”, както и не разпознава органите за закрила на детето като партньори. Прилагат се наказания преди да са изчерпани възможностите за корекционно въздействие. Налагани са неоснователни санкции и са използвани методи на въздействие, които травмират децата и нарушават личното им достойнство. Това е нарушение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Етичния кодекс на работещите с деца.

При проверките в образователните институции са открити нарушения, свързани с работата на Екипа за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности. При липса на ресурс и невъзможност ръководството на учебното заведение да се справи със създалата се ситуация, не е търсено съдействие на външни специалисти за справяне с проблема – отдел за закрила на детето или център за обществена подкрепа.

Установен е занижен контрол от страна на директорите по отношение задълженията на педагозите да информират родителите за развитието на ученика, спазване на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда – ОУ „А. Кънчев” – гр. Русе, СОУ „Иван Момчилов” – гр. Елена.

В голяма част от проверените учебни заведения липсва документация, удостоверяваща работата на педагогическия съветник с ученици, родители и учители – методи на работа и постигнати резултати.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории