Национална програма „Сигурност“ осигурява 5 000 работни места за опазване на обществения ред

Националната програма „Сигурност“ осигурява 5 000 работни места в дейности по опазване на обществения ред на територията на страната за срок от осем месеца. Това стана ясно на 15.05.2014 г., по време на официалното стартиране на програмата в Област Ямбол, обявено от областния управител на Ямбол Николай Пенев и заместник-министрите на труда и социалната политика и на вътрешните работи Росица Янкова и Васил Маринов. Считано от 15 май могат да се сключват трудовите договори с първите безработни от Област Ямбол, които ще бъдат наети по програмата, като до средата на месец юни ще бъдат назначени всички 180 лица.

Целта на програмата е осигуряване на заетост и трудови доходи на безработни лица, подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в общини с висока безработица и високо ниво на битова престъпност.

Национална програмата „Сигурност“ е разработена и се изпълнява съвместно от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на вътрешните работи и е финансово обезпечена със средства от държавния бюджет.

От държавния бюджет се осигуряват средства за трудовите възнаграждения на наетите лица в размер на минималната работна заплата, за допълнителни възнаграждения по минимални размери, за платен годишен отпуск и за дължимите осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя. Безработните лица се назначават на длъжността „Пазач – сътрудник по опазване на обществения ред“. Лицата изпълняват важни функции по подобряване на сигурността. Те сигнализират органите на МВР при риск от извършване на престъпления и настъпване на бедствия, аварии, катастрофи. В рамките на своите правомощия съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противозаконни посегателства, като при необходимост уведомяват органите на МВР. Наетите лица също така ще оказват помощ на по-възрастни хора и на хора с увреждания.

Областните администрации в качеството им на работодатели по програмата разкриват работни места за изпълнение на дейностите, сключват индивидуални трудови договори с безработните лица, насочени от съответната Дирекция “Бюро по труда”, създават необходимата организация на работа и осъществяват непрекъснат контрол по изпълнение на програмата.

Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Национална полиция“ и областните дирекции на МВР участва в подбора на кандидатите за работа, съвместно с работодателите по програмата определят населените места, в които се осъществява заетостта, провеждат инструктаж на наетите лица относно параметрите на осъществяваната от тях сигнална функция, осъществяват координация по реализиране на програмата на местно ниво и контрол на изпълнение на сигналните функции.

Министерството на труда и социалната политика осигурява необходимите финансови средства за реализация на програмата от бюджета за активна политика, съгласно Националния план за действие по заетостта през 2014 г. Агенцията по заетостта чрез дирекциите „Регионална служба по заетостта“ и Бюрата по труда извършва обща координация и контрол по реализацията на програмата.
Изпълнението на Националната програма „Сигурност“ ще допринесе за ограничаване на безработица и осигуряване на работа и доходи от труд на безработни лица, както и за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в страната.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории