Министерският съвет прие промени в свое постановление, което определя реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.

С промените се въвежда нова категория проекти – т.нар. „системни проекти”. При тях помощта ще се отпуска за финансиране на еднотипни и повтарящи се дейности за предоставяне на услуги с национално или регионално покритие на физически лица от страна на конкретни бенефициенти. За тези проекти е предвиден облекчен ред за кандидатстване, а оценката им ще се извършва в едномесечен срок.

Приети са и разпоредби, с които се детайлизира уредбата за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ и оценка на проектни предложения по електронен път чрез информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Промени се предвиждат и при интегрираните проектни предложения – финансовата помощ ще се предоставя с едно общо решение на ръководителите на управляващите органи на всички финансиращи програми, след което ще се сключва един общ договор с бенефициента. Така интегрираните инвестиции ще се третират като един проект не само при кандидатстването и оценката им, но и при последващото им изпълнение.

Направените промени са предпоставка за повишаване на ефективността и намаляване на административната тежест в процесите по кандидатстване, оценка на проектните предложения и предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории