На 23.04.2014г. в заседателната зала на ОбС Сливо поле се проведе заключителен семинар за отчетане на изпълнението на дейностите по проект по проект „Изграждане на звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле“, финансиран по ОП РЧП и съфинансиран от Европейския социален фонд с договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0040-С0001. Гости на срещата бяха г-н Сали Салиев-Председател на ОбС Сливо поле и г-жа Катя Петрова -главен експерт и регионален координатор на АСП. Това съобщи Йорданка Тонева – директор ЦСРИ „Здравец“, с.Ряхово, Община Сливо поле и ръководител на проекта. Общата стойност на проекта е 246 049,52 лв, а неговата продължителност – 15 месеца. Началото на изпълнение на проекта е поставено на 01.02.2013 г. Той завършва на 30.04.2014 г. Предоставянето на услугите трае 12 месеца. Целта на проекта беше да се изгради Звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле за помощ на лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в семейна среда и превенция на риска.
Обща цел бе да се подобри качеството на живот на лицата с увреждания, в т.ч и деца и самотно живеещи хора в населените места в Община Сливо поле, чрез грижа в семейна среда и създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи чрез създаване на Звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги „Милосърдие” към ДСП Община Сливо поле.
Целеви групи бяха лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. и деца, както и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
По време на проекта бяха и предадени за оценка 159 заявления от кандидат – потребителите на почасови услуги в домашна среда. Подборът на лицата, които щяха да ползват услугата, се извърши след проучване на потенциалните потребности, въз основа на подадени заявления от кандидат потребителите и оценка на потребностите им, изготвени от социални работници на Дирекция”Социално подпомагане” гр. Сливо поле. Създадена беше база данни на потребители на социалните услуги, която е в съответствие с целите на проекта и с целевите групи.
Със заповед на кмета на общината № РД-09-85 от 11.02.2013 г. за провеждане на конкурс беше сформирана Комисия за оценка и подбор на лицата, желаещи да предоставят социални услуги в домашна среда и на кандидат-потребители на социални услуги. Изготвени и утвърдени от кмета на общината бяха правила и процедура за подбор.
На 29.04.2013г. бяха сключени трудови договори с 42 лица, наети като „Домашен санитар” и 2 лица наети като „Сътрудник, социални дейности”, които бяха безработни лица в трудоспособна възраст. Изпратено беше искане Изх.№ СП-3033/16.05.2013 г. до Ръководителя на Договарящия орган за увеличаване броя на домашните санитари от 42 на 43 бр. Беше назначен още един домашен санитар освен планираните 42 лица, във връзка с това, че услугите се предоставят почасово и част от лицата бяха назначени на непълно работно време и с оглед оползотворяване на финансовия и времеви ресурс за да постигнем по-широк обхват на предоставяната услуга.
Със Заповед № РД – 09-297 от 30.04.2013 г. на Кмета на Община Сливо поле бе разкрито „Звено „Милосърдие“ за услуги в домашна среда“ с капацитет от 100 до 130 лица, считано от 01.05.2013г. Предоставянето на услугите за потребителите стартира от 01.05.2013 г. Между бенефициента и потребителите и/или техни законни представители се сключиха тристранни договори.Предоставянето на услугата се реализира по разработен идивидуален план и график, разработен за всики потребител. С цел предотвратяване на потенциални рискове за потребителите и домашните санитари в процеса на предоставяне на услугите, екипа на Проекта изготви оценка на риска и съответно план за намаляване на риска.

 

Източник: Ruseinfo.net

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Коледен базар в Ловеч

Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” навърши 14 години

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

Българин завоюва златен медал на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални увреждания

Конференция „Българският жестов език не е за изпускане“

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Категории