Новата социална инфраструктура по Визия за деинституционализация на децата ще бъде изградена до края на годината

До края на годината ще бъде изградена новата социална инфраструктура, предназначена за децата, които ще бъдат изведени от специализираните институции в цялата страна в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“. Сътрудничеството и взаимодействието при реализирането на този процес обсъдиха Регионалните екипи по деинституционализация /РЕД/ и неправителствени организации на семинар в град Хисаря, организиран по проект „Подрепа”. Той се изпълнява от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и се финансира по ОП „Техническа помощ“.

Основният елемент на процеса по деинституционализация след изграждането на новите услуги е да бъде дадена възможност на всяко дете да посрещне предизвикателствата, които имат неговите връстници и с помощта на възрастните да се справи с тях. „Трябва да направим промяната за тези деца. Ето защо е изключително важно да се осигури добро адаптиране и качествена грижа след преместването на децата и младежите от институциите в ЦНСТ или защитено жилище, както и обучение на персонала, за да се справи с нуждите им в новата услуга. Вярвам, че ще успеем, защото това е процес, в който участваме всички ние. Това е публична политика на България“, заяви по време на официалното откриване председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров акцентира върху работата на местно равнище на ангажираните страни в процеса на деинституционализация. „Ролята на членовете на РЕД е особено важна, защото вие сте хората, които знаете какви са потребностите на регионално ниво. Само с вашите усилия ще успеем да развием и постигнем ефективност в работата на новите социални услуги в общността“, допълни той.

По време на срещата беше направен преглед на напредъка в изпълнението на проект „Детство за всички”, насочен към най-уязвимата група деца в институции – децата с увреждания. Съобразно оценките на тяхното състояние и нужди те ще бъдат насочени към 149 центъра за настаняване от семеен тип, 36 защитени жилища, 1 дневен център и 8 центъра за социална рехабилитация и интеграция, които се изграждат в 81 общини в страната.

Фондация „Лумос“, сдружение „Дете и пространство“, Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца, Фондация „За Нашите деца“, Фондация „Сийдър“ и Международната социална служба представиха своя опит и начините за сътрудничество и взаимопомощ в процеса по извеждане на децата от домовете за социални грижи, закриване на специализирани институции като дома в с. Могилино и изграждането на нови услуги.

Споделените добри практики поставиха основата на дискусията между членовете на РЕД и представителите на неправителствените организации. Акцент в нея бяха основните предизвикателства в процеса на деинституционализация, които предизвикват напрежение в общността и в неправителствения сектор: разширяване на целевата група по проект „Детство за всички”, по-добра координация между участниците, гарантиране на здравните и образователните потребности на децата, системни и целенасочени действия по ограничаване на входа на институциите чрез подкрепа и услуги за семействата и др.

Проектът „Подкрепа” по ОП „Техническа помощ“ осигурява комуникация и координация между всички ангажирани страни в процеса на деинституционализация. В рамките му са формирани регионални екипи в 81 целеви общини, в които се разкриват услуги от семеен тип за деца и младежи. В състава им са включени представители на регионалните дирекции „Социално подпомагане“, регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование. Те имат за задача да поддържат връзка с останалите членове на регионални екипи за деинституционализация на територията на страната и с представители на общините. Екипите проследяват хода на изпълнение на проектите от Плана за действие на територията на техния регион, предоставят информация за евентуални трудности, проблеми или забавяне изпълнението им. Членовете на регионалните екипи подпомагат изпълнението на цялостния процес на деинституционализация в областта на образованието, здравеопазването и социалната сфера.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории