Предвижда се комбинирана форма на обучение за деца със специални образователни потребности

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, с които се регламентират редът и условията за организиране на комбинирана форма на обучение за деца със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми.

Новата форма на обучение беше въведена с измененията в Закона, направени през септември м. г. Тя включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

С промените в Правилника се допълва и съставът на екипите за комплексно педагогическо оценяване към регионалните инспекторати по образованието. С оглед предотвратяване конфликт на интереси, освен представители на съответния ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със специални образователни потребности, се включват и представители на специалните училища и логопедичния център. На екипа се делегира ново правомощие, свързано с отлагане на задължителната предучилищна подготовка преди постъпване в първи клас на деца, чието здравословно състояние не позволява това, на основание протокол от ЛКК. Допълнението се прави във връзка с промените в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, които обвързват получаването на месечните помощи със задължителните посещения в подготвителните групи и класове.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории