Социални политики на Европейски съюз

За да се справи с конкуренцията на нововъзникващите икономики, Европа трябва да създава работните места, от които се нуждае едно динамично общество на знанието. Това изисква инвестиции в образованието, науката и политиките за заетостта, чрез които да бъдем в крак с промените и да успеем да излезем от икономическата криза.
ЕС и правителствата на страните членки си поделят отговорността за политиките в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването. Европейският съюз:

 • координира и наблюдава националните политики,
 • насърчава обмена на добри практики в области като заетост, бедност, социално изключване и пенсии,
 • създава закони и следи за тяхното прилагане в области като трудови права и координиране на схемите за социална сигурност.

Повече и по-добри работни места
В съответствие със стратегията за растеж „Европа 2020“, Европейската стратегия за заетостта насърчава действия, насочени към:

 • създаване на работни места,
 • динамизиране и балансиране на трудовия пазар,
 • наблюдение на политиките за заетост наред със страните от ЕС
 • чрез следните инициативи:
  • Пакет за заетостта – набор от мерки за насърчаване на създаването на работни места
  • мерки за насърчаване на младежката заетост,
  • инициативи по „Европа 2020“: заетост, социални въпроси и приобщаване
  • Права на работното място

ЕС има реален принос в областта на правата на работещите. Например има закони на ЕС, които ограничават работното време, подобряват условията на труд и гарантират компенсации за травми, получени на работното място.
ЕС работи с широк кръг партньори, включително работодатели и профсъюзи, за да гарантира, че тези закони действително са насочени към най-важните проблеми.

Социална закрила и приобщаване
ЕС насърчава социалната закрила и приобщаване, като координира, стимулира и предоставя финансиране в подкрепа на усилията на страните членки за борба със социалното изключване и бедността и за реформиране на техните системи за социална закрила.

Живот и работа в чужбина
ЕС и неговите страни членки си сътрудничат, за да улеснят желаещите да живеят и работят в чужбина, като координират социалноосигурителните системи в страните от Съюза и позволяват на работниците да получават пенсиите и социалноосигурителните си обезщетения дори когато сменят работата си и работят в други страни от ЕС.

Програми за финансиране на ЕС
Основните програми за заетост и социална политика са:

 • Европейският социален фонд (ЕСФ),
 • програма „ПРОГРЕС“,
 • Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ),
 • Механизмът за микрофинансиране „Прогрес“.

Правителствата на страните от ЕС носят основната отговорност за заетостта и социалната политика. Финансирането от ЕС в тази област цели само подкрепа и допълване на техните усилия.