Социални политики на Европейски съюз

Социални политики на Европейски съюз

За да се справи с конкуренцията на нововъзникващите икономики, Европа трябва да създава работните места, от които се нуждае едно динамично общество на знанието. Това изисква инвестиции в образованието, науката и политиките за заетостта, чрез които да бъдем в крак с промените и да успеем да излезем от икономическата криза.
ЕС и правителствата на страните членки си поделят отговорността за политиките в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването. Европейският съюз:

 • координира и наблюдава националните политики,
 • насърчава обмена на добри практики в области като заетост, бедност, социално изключване и пенсии,
 • създава закони и следи за тяхното прилагане в области като трудови права и координиране на схемите за социална сигурност.

Повече и по-добри работни места
В съответствие със стратегията за растеж „Европа 2020“, Европейската стратегия за заетостта насърчава действия, насочени към:

 • създаване на работни места,
 • динамизиране и балансиране на трудовия пазар,
 • наблюдение на политиките за заетост наред със страните от ЕС
 • чрез следните инициативи:
  • Пакет за заетостта – набор от мерки за насърчаване на създаването на работни места
  • мерки за насърчаване на младежката заетост,
  • инициативи по „Европа 2020“: заетост, социални въпроси и приобщаване
  • Права на работното място

ЕС има реален принос в областта на правата на работещите. Например има закони на ЕС, които ограничават работното време, подобряват условията на труд и гарантират компенсации за травми, получени на работното място.
ЕС работи с широк кръг партньори, включително работодатели и профсъюзи, за да гарантира, че тези закони действително са насочени към най-важните проблеми.

Социална закрила и приобщаване
ЕС насърчава социалната закрила и приобщаване, като координира, стимулира и предоставя финансиране в подкрепа на усилията на страните членки за борба със социалното изключване и бедността и за реформиране на техните системи за социална закрила.

Живот и работа в чужбина
ЕС и неговите страни членки си сътрудничат, за да улеснят желаещите да живеят и работят в чужбина, като координират социалноосигурителните системи в страните от Съюза и позволяват на работниците да получават пенсиите и социалноосигурителните си обезщетения дори когато сменят работата си и работят в други страни от ЕС.

Програми за финансиране на ЕС
Основните програми за заетост и социална политика са:

 • Европейският социален фонд (ЕСФ),
 • програма „ПРОГРЕС“,
 • Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ),
 • Механизмът за микрофинансиране „Прогрес“.

Правителствата на страните от ЕС носят основната отговорност за заетостта и социалната политика. Финансирането от ЕС в тази област цели само подкрепа и допълване на техните усилия.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории